КЗК отмени търг на “Пирогов” за доставка на храна за болницата

Спряха обществената поръчка за винетките

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на изпълнителния директор на УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов“ ЕАД за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Приготвяне и ежедневна доставка на храна за индивидуално /таблетно/ хранене на пациентите на УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов“ ЕАД”.

КЗК приема за основателно твърдението на жалбоподателя „Парти Фууд“ АД за незаконосъобразно бездействие на възложителя, изразяващо се в неизпълнение на задължението за даване на разяснение, установено в ЗОП. Разяснението е правен инструмент за внасяне на конкретност и отстраняване на неясноти в разписани в документацията изисквания. В случай че възложителят счита, че е налице незаконосъобразно условие, пропуск или фактическа грешка в документацията, то същият може да се възползва от правната възможност да публикува решение за промяна.

Също така КЗК приема за основателно твърдението на жалбоподателя за опорочена формула за оценяване, тъй като същата допуска оценяване на 16 предложения, а действителният брой оферти са 18.

Основателна е жалбата и в частта й относно неоснователно заплащане на административна такса за разглеждане на офертата, което изискване е посочено в документацията за участие. КЗК счита, че поставеното от възложителя изискване противоречи на ЗОП, тъй като липсва нормативно основание за поставянето му.

Последната основателна претенция на жалбоподател касае неясно и необосновано поставено от възложителя изискване за допустимост, изчислено като „Коефициент за финансова независимост“ по-голям от 0,5. С оглед на това, че изискването е неясно формулирано, същото се явява по същество и прекомерно. КЗК счита, че това изискване за подбор не съответства на сложността и обема на поръчката /доставка на храна/ и поради това основателен е доводът на жалбоподателя, че е налице нарушение на разпоредбите на ЗОП.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.