КЗК отмени търг на МЗ за доставка на лекарства за СПИН и туберколоза

Спряха обществената поръчка за винетките

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на заместник-министъра на здравеопазването за класиране и избор на изпълнители на обществена поръчка с предмет „Доставка на лекарствени продукти, отпускани по реда на Наредба 34/25.11.2005 за реда за заплащане от републиканския бюджет за лечението на български граждани за заболявания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, за лечение на пациенти със СПИН, туберкулоза, психични и поведенчески разстройства, дължащи се на употреба на опиоиди, синдром на зависимост за 2014″ в частта му по обособена позиция № 24.
По жалбата на „Софарма Трейдинг“ АД проучването установи, че оценителната комисия незаконосъобразно е класирала „Алмус Фарма“ ЕООД на първо място. При изготвяне на ценовата си оферта участникът не се е придържал точно към условията на възложителя, в резултат на което предложената от него цена за милиграм активно вещество по обособена позиция № 24 не отговаря на изискването на възложителя за формиране на цената за съответната единица мярка.
КЗК приема, че комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите е следвало да отстрани от процедурата „Алмус Фарма“ ЕООД по тази обособена позиция.
КЗК връща процедурата от етап разглеждане и оценка на ценовите оферти на участниците съобразно мотивите в решението.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.