КЗК отмени търг на МБАЛ “Рокфелер” в Петрич

Спряха обществената поръчка за винетките

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на управителя на МБАЛ „РОКФЕЛЕР” ЕООД, гр. Петрич, за класиране на участниците и определяне на изпълнител в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение на персонала за работа и гаранционна поддръжка на медицинска апаратура и оборудване за нуждите на МБАЛ „РОКФЕЛЕР“ ЕООД“.

Проучването установи, че оценителната комисия не е установила по безспорен начин съответствието на класирания на първо място участник „Елпак лизинг“ ЕООД с изискванията от документацията за участие по позиция № 25. В конкретния случай има противоречива информация във връзка с оторизацията на „Ридаком“ ЕООД да предлага на българския пазар Автоматична система за идентификация на бактерии с марка Mindrey, Китай, модел TDR-300В, както и да реоторизира трети лица – в случая „Елпак лизинг“ ЕООД.

КЗК счита, че наличието на противоречиви документи, в това число и липсата на доказателства за право на „Ридаком“ ЕООД да реоторизира трели лица да предлагат оферираната апаратура, представлява релевантен въпрос за окончателната преценка на офертите и едва след изясняване по реда на чл. 68, ал. 11 от ЗОП би се стигнало до обоснован извод за не/съответствието на офертата с изискванията на възложителя. В случая комисията е била длъжна да доизясни съответствието на офертата на участниците с предварително обявените условия. Предвид възникналото съмнение относно обстоятелства, посочени от участника „Елпак лизинг“ ЕООД в техническата оферта, КЗК счита, че процедурата по провеждане на обжалваната обществена поръчка следва да бъде върната на етап разглеждане на техническите предложения на участниците, като бъде изяснен въпросът относно съответствието на участника с изискванията на възложителя в частта по позиция № 25 „Автоматична система за идентификация на бактерии“.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.