КЗК отмени търг на Булгартрансгаз

Спряха обществената поръчка за винетките

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на изпълнителния директор на „Булгартрансгаз“ ЕАД за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка и внедряване на Географска информационна система (ГИС) за „Булгартрансгаз“ ЕАД“.

КЗК установи множество незаконосъобразни условия в документацията за участие, някои от които са следните:

Възложителят е допуснал нарушение на ЗОП, като не е дал достатъчно точни и ясни указания за определяне на оценките по няколко показателя от методиката за оценка.

Изискването участниците да са изпълнили през последните три години поне два договора със сходен предмет, както и да разполагат с финансов ресурс за изпълнението на поръчката в размер на не по-малко от 1 500 000 лева ограничава възможността за участие в поръчката.

Възложителят е заложил прекомерни изисквания към екипа от експерти за изпълнение на поръчката.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.