КЗК отмени решение за откриване на обществена поръчка на МОСВ

Спряха обществената поръчка за винетките

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на заместник – министъра на околната среда и водите, с което е открита обществена поръчка с предмет „Подготовка на проект и изграждане на Система за управление на водите в басейна на река Искър (СУВ – БРИ) като част от Национална система за управление на водите в реално време (НСУВ в РВ)“.

КЗК счита, че заложената методика за оценка на офертите дава предпоставка за значителна свобода на интерпретацията и преценката от страна на членовете на комисията при присъждането на точки, което ще доведе до неефективен последващ контрол на работата на комисията за провеждане на процедурата. КЗК споделя виждането на жалбоподателя „Телелинк“ ЕАД, че методиката е изготвена по неясен и противоречив начин, което би довело до превратното й тълкуване както от страна на потенциалните участници при изготвяне на техническите предложения, така и от възложителя при оценка на офертите.

Във връзка с гореизложеното Комисията за защита на конкуренцията намира, че одобрената от възложителя методика за оценка на офертите съдържа пороци, които водят до нарушаване на принципите на прозрачност, обективност, равнопоставеност и ефективна конкуренция, което е достатъчно и самостоятелно основание за отмяна на обжалваното решение за откриване на основание чл. 122г, ал. 1, т. 1а от ЗОП.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.