КЗК отмени решение за класиране в обществена поръчка на ВМА

Спряха обществената поръчка за винетките

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на началника на Военномедицинска академия за обявяване класирането на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Организиране и осъществяване на денонощна физическа въоръжена охрана на обектите на Военномедицинска академия на територията на Република България по обособени позиции”.

Проучването установи, че цената от 464 лв. за охранител, предложена от класирания на първо място „Елитком-95“ АД, не е съобразена с трудовото законодателство и не отговаря на условията на възложителя.

Съгласно изчисленията за минималната цена на един охранител, публикувани от Националната асоциация на фирми за търговска сигурност и охрана, при минимална заплата 380 лв. за 2015 г. и включени всички вноски в бюджета и доплащания, определени в закона, разходът за охранител надхвърля 500 лв. В тази връзка комисията за провеждане на процедурата е следвало да изиска разяснение за формирането на предложената цена от избрания за изпълнител участник.

КЗК приема, че е налице незаконосъобразно допускане до класиране на участника „Елитком 95“ АД, поради което връща процедурата от етап проверка на съответствието на ценовите предложения на участниците с условията на възложителя, заложени в документацията.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.