КЗК отмени решение за избор на изпълнител в обществена поръчка на ЧЕЗ

Спряха обществената поръчка за винетките

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на Управителния съвет на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД взето с Протокол № 230/27.06.2014 г. за обявяване на класирането в процедура на договаряне с обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на кабелна арматура и силови кабели НН, кабелни глави СрН, кабелни муфи СрН”, разделена в три обособени позиции, открита с Решение № 208/08.11.2013 г., в частта по обособена позиция 3 – Кабелни муфи 10kV, 20 kV средно напрежение /СрН.

Въз основа на установената фактическа обстановка КЗК намира за основателни твърденията в жалбата на „Филкаб“ АД за незаконосъобразност на класирането по обособена позиция 3. В противоречие с мотивите на възложителя, обосноваващи отстраняването на жалбоподателя от участие, КЗК установи, че предложението на „Филкаб“ АД отговаря на изискването на възложителя за студеносвиваема технология при монтажа, поради което офертата на дружеството е следвало да бъде допусната до участие и да бъде класирана по позиция 3.

КЗК връща обществената поръчка от етап договаряне, в съответствие с изискванията на документацията за участие и мотивите в решението.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.