КЗК отмени решение в обществена поръчка на Министерство на здравеопазването

Спряха обществената поръчка за винетките

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на министъра на здравеопазването за класиране на участниците и избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Избор на изпълнител за организиране и провеждане на обучения на медицински специалисти за диагностика, грижи и лечение на хора, живеещи с ХИВ/СПИН(ХЖХС) за нуждите на ПФГФ”, в частта по обособена позиция №2 „Организиране и провеждане на обучения на медицински специалисти за диагностика, грижи и лечение за хората, живеещи с ХИВ/СПИН (ХЖХС)” в Северна България.

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на министъра на здравеопазването за прекратяване на същата процедура, отново в частта по обособена позиция №2 „Организиране и провеждане на обучения на медицински специалисти за диагностика, грижи и лечение за хората, живеещи с ХИВ/СПИН (ХЖХС)” в Северна България.

Проучването установи, че при отварянето на ценовите оферти на участниците конкурсната комисия е допуснала нарушение, като не е подписала протокола от всички присъстващи редовни и резервни членове, извършили съответните действия и взели решения, касаещи отстраняването на двама участници в процедурата по обособена позиция № 2. Това е съществено процесуално нарушение, в противоречие с императивна разпоредба на ЗОП, която гласи, че протоколът се подписва задължително от всички членове на комисията (постоянни и както и в настоящия случай резервни такива).

В тази връзка КЗК счита, че този порок води до отмяна на решението за класиране по обособена позиция №2, тъй като мотивите за издаването на решението препращат към мотивите на комисията, разписани в протокола от работата й, който не е съобразен със съответното съдържание и форма, изискуеми от закона, тъй като не всички членове, присъствали и извършили действията на публичното заседание са го подписали.

КЗК връща процедурата от етап отваряне, разглеждане и оценка на документите в плик №1 в съответствие с мотивите в решението.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.