КЗК отмени решение на община Враца

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на кмета на община Враца за класиране и избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Доставка на две туристически атракционни влакчета” по проект „Леденика – туризъм без сезони”, финансиран по ОП Регионално развитие 2007-2013.

Проучването установи, че оценителната комисия е нарушила разпоредбите на ЗОП при разглеждане на техническото предложение на класирания на първо място участник, Консорциум „Еврогеймс” ДЗЗД.

Комисията е предоставила възможност на кандидата да допълни техническата си оферта, което е незаконосъобразно. Вместо да отстрани участника от процедурата, след като е констатирала, че е представил единствено декларация за съответствие на влакчетата с нужните стандарти, без да конкретизира на кои норми, стандарти и директиви отговарят, помощният орган на възложителя е допуснал дружеството да предостави нови декларации за съответствие на оборудването с изискванията на техническата спецификация.

КЗК връща процедурата за ново разглеждане на документите на участниците.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.