КЗК отмени решение на община Сливен

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на кмета на община Сливен за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Експлоатация и мониторинг на депо за неопасни отпадъци с.Сотиря, община Сливен”.

Проучването установи, че е налице противоречие между обявлението и документацията за участие по отношение на относителната тежест на трите показателя за комплексна оценка на офертите. Съгласно ЗОП, конкурсната комисия оценява офертите съобразно методиката, а възложителят я прилага без да я променя, поради което КЗК приема, че са налице нарушения при откриване на процедурата, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията на обществената поръчка.

КЗК счита, че допуснатите пороци в методиката за оценка са съществени и се отразяват и върху законосъобразността на оспореното решение за избор на изпълнител, което прави невъзможно връщането на процедурата на етап нова оценка на офертите.

Също така е недопустимо документацията, която се предоставя за закупуване от участниците, и тази, която възложителят представя в производството, да съдържат различна и противоречива информация, както е в настоящия случай.

КЗК преписката на възложителя за прекратяване на процедурата.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.
КЗК отмени решение на община Сливен

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на кмета на община Сливен, с което е обявено класирането и е определен изпълнител на обществена поръчка с предмет „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи за реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа и разширение и реконструкция на канализационната мрежа на гр. Сливен в рамките на проект „Интегриран проект за водния цикъл на град Сливен”.

Предвид установените факти по преписката КЗК счита, че конкурсната комисия не е спазила изискванията на ЗОП при оценяването на офертите на участниците. Не  става ясно нито конкретното предложение на съответния участник, нито кои части от неговото съдържание по какъв начин отговарят или не на изискванията на възложителя, липсват индивидуални оценки по отделните компоненти от техническите предложения, както и изложени собствени мотиви към тях. Обосновките на оценките са формални и не изразяват индивидуалните констатации на членовете на комисията за провеждане на процедурата.

КЗК връща процедурата от етап разглеждане на офертите, оценяване и класиране на участниците, в съответствие с мотивите в решението.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.