КЗК отмени решение на МВР за прекратяване на обществена поръчка

Министър Бъчварова: Не съм доволна от работата на МВР, няма резултати

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на директора на дирекция „Международни проекти“ – Министерство на вътрешните работи, с което се прекратява обществена поръчка с предмет „Продължаване на процеса на модернизация на комуникационните системи на МВР с оглед подобряване и разширяване на обмена на глас, образи и данни, осигуряване на сигурността и надеждността на мрежата за пренос на данни на МВР и оперативна съвместимост с подобни мрежи в зоната на ЕС“ в частта по Обособена позиция/лот 2 – „Доставка на носими, мобилни и стационарни тетра радиотерминали“.

С оглед установените факти в производството КЗК счита, че възложителят незаконосъобразно е прекратил процедурата, с мотив, че са налице нарушения при откриването й, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които същата е обявена. Действително, възложителят не е съобразил изцяло със ЗОП срока за получаване на искания за документи и за достъп до документи за обществената поръчка, но в конкретния случай производството установи, че това не е попречило на хода на процедурата. Видно от протокола от работата на комисията, оферти за участие са подадени от три дружества – „Телком инженеринг“ ООД /по двете обособени позиции/, „Сектрон“ ООД /обособена позиция № 2/ и „Интегра-А“ ЕООД /обособена позиция № 2/ и същите са стигнали до крайно класиране. Също така, след преглед на представените по преписката документи, се установи, че не са постъпвали искания от страна но потенциални участници за получаване на документация или на друг документ, поради което няма нарушение на разпоредбата на чл.2, ал.1 от ЗОП.

КЗК връща процедурата на етап последно законосъобразно действие – сключване на договор по позиция № 2 съгласно мотивите в решението.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.