КЗК отмени решение на МРРБ в обществена поръчка по европроект

Спряха обществената поръчка за винетките

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на зам.-министъра на регионалното развитие и благоустройството и ръководител на УО на ОПРР за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Провеждане на работни срещи/обучения за хармонизиране на прилагането на указанията на Управляващия орган на ОП „Регионално развитие“ и надграждане на административния капацитет“.

По жалбата на Обединение „Развитие” производството установи, че жалбоподателят е доказал по установения от закона начин, че отговаря на минималните критерии за подбор и в частност, че отговаря на изискването да разполага с внедрена система за управление на качеството съгласно стандарт ISO 9001:2008.

Като втора незаконосъобразност при провеждането на процедурата за избор на изпълнител в обществената поръчка КЗК приема заличаването на мотивите за присъдените оценки на двама от участниците. По този начин оценителната комисия, като не е обявила публично (чрез профила на купувача) мотивите си по отношение на „Българска консултантска организация“ ЕООД и Фондация „Общество на познанието“, е ограничила възможността на заинтересованите лица да се запознаят със съответните аргументи и е ограничила правото им на защита и възможността да осъществят контрол върху нейната работа и обективност.

КЗК връща процедурата от етап разглеждане на предложенията на участниците от Плик № 1 при съобразяване с мотивите в решението.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.