КЗК отмени решение на кмета на Враца

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на кмета на община Враца за класиране на участниците и определяне на изпълнител за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на специализиран софтуер, дизайн и експониране на подземен атракцион в пещера Леденика“

Производството установи, че оценителната комисия не е спазила установения ред в Закона за обществените поръчки за провеждане на процедурата, като е подписала само част от документите, съдържащи се в техническите предложения на участниците от Плик № 2.

КЗК приема, че помощният орган на възложителя е извършил съществено нарушение, което не може да бъде поправено с повтаряне на процедурата, тъй като законът изисква подписване на документите в момента на отваряне на офертите, преди запознаване на комисията с тяхното съдържание. Избирателното подписване на страници от техническите предложения на участниците в процедурата създава възможност за евентуална подмяна на документация и е грубо нарушение на процедурните правила.

Комисията връща преписката на възложителя за прекратяване на процедурата в съответствие с изискванията на закона и мотивите в решението.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.