КЗК отмени решение на кмета на община Средец .

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на кмета на община Средец за класиране на участниците и избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Изпълнение на строително-монтажни работи по проект „Почистване и укрепване на коритото на река Крива река и участък от коритото на река Факийска в регулацията на село Факия, община Средец, за предотвратяване на наводнения”.

Производството установи, че помощният орган на възложителя е допуснал нарушения на процедурните правила, разписани в ЗОП.

На първо място, комисията за провеждане на процедурата не е изискала писмена обосновка за предложения гаранционен срок от класирания на първо място участник Обединение “Каро Билд – 2012” и от „Пътстрой –Варна” ЕООД гр. Варна. Нарушението е достатъчно основание за отмяна на решението за класиране и избор на изпълнител.

На второ място, комисията не е мотивирала защо не приема изисканата от жалбоподателя ЩРАБАГ ЕАД обосновка по показателя срок за изпълнение на поръчката. Проучването показа, че в протоколите от работата на комисията се съдържат констатации и решения по отношение на техническото предложение на дружеството, които не се отнасят по същество до представената писмена обосновка от страна на дружеството.

КЗК връща процедурата от етап разглеждане на техническите предложения на участниците съобразно мотивите в решението.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.