КЗК отмени решение на кмета на Неделино

Спряха обществената поръчка за винетките

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на кмета на община Неделино за определяне изпълнител по обособени позиции № 1, 4 и 7 на обществена поръчка с предмет „Консултантски услуги по управление и отчитане на дейности на проекти на Община Неделино, финансирани по договори за отпускане на финансова помощ по мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности” от Програма за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. (ПРСР), подкрепена от европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), с девет обособени позиции”.

КЗК установи, че възложителят незаконосъобразно е сключил договор за изпълнение на обществената поръчка по обособени позиции 1, 4 и 7 с класирания на второ място участник, вместо с „Протико Ил“ ЕООД, класиран на първо място. Проучването показа, че мотивите на възложителя за издаване на решение за определяне за изпълнител на ДЗЗД „Боинвест“ не кореспондират с обективната действителност. Жалбоподателят от своя страна не е направил отказ за сключване на договора за изпълнение, а е проявил инициатива и е изпратил до възложителя писмо с искане за допълнителна информация.

КЗК приема, че кметът на община Неделино е издал незаконосъобразно решение за определяне на изпълнител на обществената поръчка по обособени позиции 1, 4 и 7, което следва да бъде отменено, а преписката върната на възложителя за сключване на договор с „Протико Ил“ ЕООД.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.