КЗК отмени решение на изпълнителна агенция „Околна среда“

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по околна среда за обявяване класирането на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Сервизно обслужване на газ-анализаторна апаратура за контрол на качеството на атмосферния въздух и емисионния контрол” в частта му по Обособени позиции №№ 3, 5, 10 и 19.

Проучването по преписката установи, че оценителната комисия не е изискала пълния набор документи от дружеството „Софилко” ООД, избрано за изпълнител по съответните обособени позиции. Видно от представената документация, фирмата MLU е оторизирала участника да извършва продажби, поддръжка и сервизно обслужване на апаратите Fisher Scientific по обособените позиции, но никъде не е посочено в какво качество дружеството MLU (в случай на представителство – доказателство за такова) оторизира „Софилко” ООД.

КЗК връща процедурата за ново разглеждане на документите в Плик №1 в съответствие с критериите за подбор на възложителя.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.