КЗК отмени решение на Агенцията за социално подпомагане за прекратяване на обществена поръчка

Спряха обществената поръчка за винетките

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане, с което се прекратява открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Избор на изпълнител за осигуряване на логистика за дейностите по проект BG 051РО001-7.0.02-0007-С0001 „Трансфер на добри практики и модели за осигуряване на социално включване на трайно безработни лица по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд и държавния бюджет”.

Проучването установи, че не са налице основанията, визирани от възложителя за прекратяване на обществената поръчка. В случая липсват кумулативно зададените в позованата разпоредба на ЗОП предпоставки за допуснати нарушения и невъзможност да бъдат отстранени, без това да доведе до промяна в предварително обявените условия за провеждане на процедурата. Поради това КЗК счита, че решението за прекратяване е незаконосъобразно и следва да бъде отменено, а преписката върната на възложителя за издаване на решение за класиране на участниците в процедурата и избор на изпълнител.

КЗК връща процедурата от последното законосъобразно действие – издаване на решение за класиране и избор на изпълнител в съответствие с изискванията на закона и мотивите, изложени в решението.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.