КЗК отмени поръчка за рехабилитация на път в Оряхово

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) отмени като незаконосъобразна заповед на кмета на Община Оряхово, с която „Пътно поддържане Дупница" ЕООД е отстранено от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Рехабилитация на общински път VRC2127/II-11, Галово – Крушовене/Остров/VRC 1126/ от км. 0+000 до км. 2+970; и път VRC 1126/II-11, Оряхово – Галово/ – Остров – пристанище Остров от км. 0+000 до км. 5+478", съобщава Money.bg.
Проучването установи, че при проверката за съответствие на офертите с изискванията за подбор, оценителната комисия неправилно е възприела един от представените документи от „Пътно поддържане – Дупница" ЕООД и е достигнала до погрешния извод, че дружеството не разполага с изискуемите финансови възможности за изпълнение на поръчката, в резултат на което неправомерно го е отстранила от процедурата.
КЗК връща преписката от етап разглеждане на офертите на участниците при спазване на указанията в решението.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.