КЗК отмени общински проект, финансиран от ДФ “Земеделие”

Спряха обществената поръчка за винетките

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на кмета на община Средец, с което е обявено класирането и е определен изпълнител на обществена поръчка с предмет „Избор на изпълнител на СМР по проект „Рехабилитация и реконструкция на общински път BGS2232 (ІІІ-359 Средец – Русокастро), в участъка, започващ от път ІІ-79 (Елхово – Средец – Бургас) до о.т. 1 (с. Драчево – начало на регулация), част от общинската пътна мрежа на Община Средец”, по договор № 02/321/01502 на Община Средец с ДФ „Земеделие” за отпускане на финансова помощ по Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от ПРСР 2007-2013 г., подкрепена от ЕЗФРСР”.

Производството по преписката установи, че са налице множество нарушения, свързани с оценяването на техническото предложение на един от жалбоподателите „Щрабаг“ ЕАД, като изложените мотиви за поставените оценки по отделните показатели са твърде неясни и не кореспондират със съдържанието на утвърдената по процедурата методика.

Също така проучването установи непълноти в документите от плик № 1 на „Технострой България” ООД, класиран на първо място, и „Хидрострой” АД, класиран на трето място, по отношение на предложените от участниците технически екипи. КЗК намира това за съществен пропуск в работата на комисията по процедурата, доколкото до по-нататъшно участие е допуснат кандидат, който не е изпълнил изискванията за подбор на възложителя. Нарушението е основание за връщане на процедурата на етап разглеждане и преценка на документите в плик № 1.

КЗК връща процедурата за възлагане на обществената поръчка от последното законосъобразно действие – разглеждане и преценка на документите от офертите на участниците в плик № 1.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.