КЗК отмени обществени поръчки в Ловеч, Добрич и Казанлък

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) е отменила решения на кметовете на Ловеч, Добрич и Казанлък, свързани с обществени поръчки на съответните общини, става ясно от сайта на антимонополната комисия.

КЗК отмени решение на кмета на община Ловеч за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Доставка на компютри и офис техника за нуждите на община Ловеч" след подадена жалба от „Дартек4 ООД.

В Ловеч проучването е установило, че техническите оферти на класираните на първо, второ и четвърто място участници – „Перун ККБ" ЕООД, гр. Благоевград, „Випимекс" ООД, гр. Плевен, и „Стантек" ЕООД, гр. София, не отговарят на изискванията на възложителя и оценителната комисия е следвало да отстрани кандидатите от процедурата, вместо да ги допуска до класиране.

КЗК връща процедурата за възлагане на обществената поръчка от етап разглеждане на документите, съобразно мотивите, изложени в решението.

КЗК отмени решение на кмета на община Добрич за обявяване на класирането и участника, избран за изпълнител в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Извършване на одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проект №DIR-5112122-13-81 „Изграждане на регионална система за управление на отпадъци в регион Добрич", финансиран от ОПОС 2007-2013".

По жалбата на „Финанс Одит" ДЗЗД проучването показа, че кандидат, избран за изпълнител на обществената поръчка, Обединение „Европроект одит Добрич", не е подал офертата си съгласно изискванията на ЗОП.

КЗК връща процедурата от етап разглеждане, оценяване и класиране на офертите в съответствие с изискванията на закона и мотивите в решението.

КЗК отмени решение на кмета на община Казанлък, с което е обявено класирането и е определен изпълнител на обществена поръчка с предмет: "Реконструкция на улици в гр. Казанлък, населените места и общинската пътна мрежа през 2013 г. по 25 обособени позиции". Проучването по преписката установи, че оценителната комисия не е изпълнила задължението си да уведоми участниците за липсващи документи от Плик №1 от офертите. Съгласно ЗОП, комисията уведомява кандидатите с протокол относно наличието и редовността на представените от тях документи, като допълнително изисква липсващите.

КЗК счита, че неизпълнението на задълженията на комисията, в резултат на което участникът „Пътно строителна компания ЕС БИ ЕС" АД е бил отстранен, представлява съществено нарушение на процедурата, което води до отмяна на решението за избор на изпълнител.

Комисията връща процедурата на последния законосъобразен етап – преценка на допустимостта на документите от Плик № 1 – при спазване на мотивите в решението.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.