КЗК отмени обществената поръчка за одит на ДФ “Земеделие”

Спряха обществената поръчка за винетките

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) отмени като незаконосъобразно решение на министъра на земеделието и храните за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Извършване на сертификационен одит на Разплащателна агенция на Република България”. Става дума за ДФ “Земеделие” – Разплащателна агенция…

Производството на КЗК е следствие от две жалби на отстранени участници в обществената поръчка. По жалбата на “Захаринова и Партньори” ООД КЗК установява, че в декларациите за липса на конфликт на интереси е налице неяснота относно съдържанието на израза „функционална независимост”, както и че така оформен текстът на декларацията не изчерпва възможността за наличие на конфликт на интереси, вкл. и по отношение на лица, участвали при разработването и управлението на проекти по Програма за развитие на селските райони. Одобрената от възложителя декларация не обхваща ясни хипотези или законови разпоредби, от които да се заключи, че участникът не е в правна, икономическа или друга връзка с възложителя, Разплащателната агенция, Управляващия орган или Компетентния орган на Разплащателната агенция. Възприетата обща формулировка в текста на декларацията, освен че създава неяснота, не изпълнява и основното си предназначение да не допусне до участие и класиране лица, намиращи се в позиция на конфликт на интереси.

КЗК също така счита, че заложеното изискване експертът по информационни технологии да има определен професионален опит в областта на одита на информационни системи „съгласно един от посочените стандарти – CISA; CISSP; или еквивалентни на посочените” е неточно формулирано. Стандартът CISA касае одита на информационни системи, докато CISSP гарантира знания в областта на информационна сигурност и управление на риска, контрол на достъпа и др. Следователно двата стандарта са относими към две различни области на компетентност и не могат да се третират като взаимозаменяеми или еквивалентни. Тъй като възложителят е изискал придобитият професионален опит на експерта, предложен от участника, да бъде в сферата на одита на информационни технологии, то този опит не може да бъде доказан посредством стандартизацията по CISSP, относима спрямо информационната сигурност.

По жалбата на „Делойт България“ ЕООД проучването показа, че възложителят, при обосноваване необходимостта от избор на сертифициращ орган, неправилно се е позовал на разпоредбите на Регламент на ЕС 1290/2005 г. вместо на Регламент ЕС 1306/2013. Това е довело и до неправилното му цитиране в рамките на техническото задание.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.