КЗК отмени обществена поръчка за мобилна телефония

Спряха обществената поръчка за винетките

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на директора на „Югоизточно държавно предприятие” ДП – Сливен за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM и UMTS с национално покритие за нуждите на „Югоизточно държавно предприятие” ДП Сливен (ЮИДП) – ЦУ и териториалните му поделения за срок от две години”.

По жалбата на „Мобилтел“ ЕАД производството установи, че заложената от възложителя методика за оценка на офертите е незаконосъобразна. Възложителят е фиксирал цена от 11 лв. на месечна абонаментна такса за ползване на пакет за локализация с неограничен брой повиквания, като по този начин необосновано е ограничил участниците, които могат да предложат месечна такса за услугата на по-ниска цена.

На второ място прочуването показа, че възложителят е нарушил Закона за обществените поръчки, като не е дал достатъчно точни и ясни указания за определяне на оценките по показателите Т1 „Технологични възможности” и Т2 „Предлагани допълнителни функционалности”. Допуснатият пропуск не позволява на участниците да придобият яснота относно бъдещото оценяване по двата технически показателя, за да могат да се съобразят с изискванията при изготвяне на офертите си, а от друга страна е налице възможност за субективно оценяване от страна на членовете на комисията. С оглед изискванията на закона методиката за оценка да бъде ясно и точно формулирана, КЗК приема, че критериите, по които ще бъдат оценявани техническите предложения на участниците не отговарят на изискванията на ЗОП и са основание за отмяна на обжалваното решение за откриване на обществената поръчка.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.