КЗК отмени обществена поръчка за допълнително пенсионно осигуряване в НКЖИ

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на генералния директор на Държавно предприятие Национална компания „Железопътна инфраструктура” за откриване на поръчка с предмет „Допълнително доброволно пенсионно осигуряване на работниците и служителите на ДП НКЖИ с вноски от работодателя за придобиване на право на лична пенсия за старост, лична пенсия за инвалидност и наследствена пенсия в пенсионно осигурително дружество, управляващо фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване (ДДПО)”.

Проучването установи незаконосъобразни условия в методиката за оценка, които позволяват използване на публично достъпни данни. КЗК счита, че залагането на показатели за оценка, чиито точки се получават от използването на публично известна и предварително достъпна информация, е незаконосъобразно и налага отмяна на обжалваното решение.

В случая прилагането на методиката в нейната съвкупност позволява да се изчислят точките на потенциалните участници в процедурата, а оттам и да се предопредели победителят в нея. КЗК приема, че заложените по този начин показатели за оценка опорочават методиката, тъй като дават необосновано предимство на определени потенциални участници в процедурата и са заложени в нарушение на принципите за равнопоставеност, свободна и лоялна конкуренция, регламентирани в ЗОП.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.