КЗК отмени обществена поръчка на Югоизточно държавно предприятие – Сливен

Спряха обществената поръчка за винетките

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на директора на „Югоизточно държавно предприятие“ – Сливен за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM и UMTS с национално покритие за нуждите на „Югоизточно държавно предприятие ДП Сливен /ЮДОП/-ЦУ и териториалните му поделения за срок от две години“. Осигуряване на цифрови мобилни телефонни услуги по стандарт GSM и UMTS, съгласно техническо задание за 1500 бр. SIM карти с възможност за безплатно увеличаване на броя им“ и Решение за промяна № РД-10-0178/18.06.2015 г.

Производството установи нарушения при формирането на методиката за оценка на офертите. Същата следва да съдържа точни указания за определяне на оценката по всеки показател. Неточности има при определянето на икономически най–изгодната оферта, тъй като методиката предвижда да се оценяват безплатните минути единствено за тарифен план 2 и липсва възможност да се оцени в пълнота предложението на участниците по отношение на останалите 3 вида тарифни планове.

Също така основателно е твърдението на жалбоподателя „Мобилтел“ ЕАД, че относно оценяването по показатели К.2.2 и К.2.3. възложителят е изисквал от участниците данни, съвпадащи с тези, подадени към 31.12.2013 г. във връзка с годишен въпросник до КРС. В случая данните представени от участниците следва да се сравняват с отразени такива в документ, който е публичен и следователно оценките по тези показатели са предварително известни и дават необосновано предимство на някои от участниците.

КЗК счита за основателно твърдението на „Мобилтел“ ЕАД, че по подпоказатели К.2.2. и К2.3. методиката е незаконосъобразна, тъй като реферира метод на средните стойности. В случая, ако се приложи методиката, участник, предложил за изпълнение на поръчката мрежа с по-добро покритие по територия и по население, няма да получи максимален брой точки, въпреки че предложението му превъзхожда останалите оферти.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.