КЗК отмени обществена поръчка на ВМА

Спряха обществената поръчка за винетките

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на началника на Военномедицинска академия за откриване на процедура за обществена поръчка с предмет: „Абонаментна поддръжка на сграден фонд, електроенергийни уредби и съоръжения,отоплителна система, ВиК инсталации и прибори на ВМА и подчинените структури в страната“.

КЗК намира за неоправдано завишени изискуемите стойности за наличен финансов ресурс по отделните обособени позиции. Освен това КЗК смята, че липсват точни указания при оценката на техническото предложение на участниците. Възложителят е поискал от участниците да представят декларация по образец, съдържаща списък на изпълнените услуги,еднакви или сходни с предмета на поръчката, без да уточнява какво следва да се разбира под понятието сходни услуги.

По тези причини КЗК отменя решението за откриване на процедура за възлагането на въпросната обществена поръчка.

Пълният текст на решението може да намерите на адрес: http://reg.cpc.bg/Decision.aspx?DecID=300043094

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.