КЗК отмени обществена поръчка на ВиК – Варна

Спряха обществената поръчка за винетките

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на управителя на „Водоснабдяване и канализация – Варна” ООД за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Предоставяне на застрахователни услуги”.

КЗК намира за основателно твърдението на жалбоподателя „ДаллБогг: Живот и Здраве” ЕАД за незаконосъобразно и прекомерно изискване на възложителя по обособена позиция № 2 „Предоставяне на застраховка Автокаско“. Условието предвижда участниците да представят заверено копие на валиден сертификат за въведена система за управление на качеството ISO 9001:2008 (или еквивалент) на фирмените сервизи, в които ще се извършват авторемонтни дейности. Въпросното условие според КЗК не се отнася до техническите възможности на самите участници в процедурата, поради което намира за прекомерни изискванията, които нямат пряко отношение към изпълнението на поръчката.

На следващо място КЗК приема за незаконосъобразно и ограничително изискването, според което участниците следва да притежават кредитен рейтинг минимум ВВВ или еквивалентен. Мотивите на КЗК в тази връзка са, че обществената поръчка не изисква наличие на финансов ресурс от страна на кандидатите, както и че кредитният рейтинг сам по себе си представлява показател за финансово състояние и не би могъл да се счита за доказателство за наличие на финансов ресурс.

КЗК обръща внимание и на факта, че КФН осъществява надзор върху дейността по застраховане и в случай че застрахователят неправомерно отказва плащане, плаща със закъснение или др., може да му се отнеме лиценза.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.