КЗК отмени обществена поръчка на Тракийския университет

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на ректора на Тракийски университет – гр. Стара Загора за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Предоставяне на далекосъобщителни услуги от лицензиран оператор за нуждите на Тракийски университет гр. Стара Загора и за извършване на специализирани доставки и услуги, свързани с тази дейност за срок от 1 (една) година, обособени в 2 позиции“.

Проучването установи, че възложителят незаконосъобразно е изискал от участниците – мобилни оператори – да представят удостоверение от КРС за покритието на мрежата им. Изискването е заложено в методиката за оценка на мобилната телефония в раздела, описващ оценяването на техническите параметри на предложенията.

КЗК счита, че потенциалните участници не разполагат с правна възможност да изпълнят изискването на възложителя за оценяване на техническите параметри на услугата мобилна телефония така, както е формулирано в методиката за оценка. При наличие на изрично писмо на КРС от м. април 2014 г., в което ясно се посочва, че „КРС преустановява издаването на удостоверения/служебни бележки, съдържащи данни за покритие”, за потенциалните участници е юридически невъзможно да изпълнят изискването на възложителя. С оглед на това КЗК приема, че възложителят е заложил в методиката за оценка ограничителни условия, които препятстват свободния и равнопоставен достъп за участие в поръчката и са в противоречие на ЗОП.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.