КЗК отмени обществена поръчка на община Севлиево

Спряха обществената поръчка за винетките

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на кмета на община Севлиево с което е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево”.

На първо място КЗК счита, че приетата от възложителя методика за оценка на офертите дава възможност за прекомерен субективизъм при оценяването по показател П2 „Организация на работата”, поради което е незаконосъобразна.

Освен това КЗК е на мнение, че формулировката на същия показател е твърде неясна и неточна. Определението „в по-висока степен на подробност и задълбоченост от изискванията на Техническата спецификация“, водещо до максимален брой 70 точки, не дава яснота наличието на какви конкретни признаци в офертите на участниците ще доведат до извода на комисията, че даден кандидат отговаря на изискванията на техническата спецификация.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.