КЗК отмени обществена поръчка на община Бургас за „паяк”

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на зам.-кмета на община Бургас, с което е обявено класирането и определен изпълнител на обществена поръчка с предмет „Закупуване на репатриращ автомобил тип „паяк“ – доставка при условията на финансов лизинг“. От съобщението на сайта на КЗК става ясно, че проучването на Комисията е установило, че оценителната комисия неправомерно е допуснала до участие в процедурата определения за изпълнител кандидат ДЗЗД „Булсервиз-гр. Бургас“. Самият участник не е подавал оферта за обществената поръчка, офертата е подадена от „Булсервиз“ ООД, а приложените документи са подписани от името на Обединението. По този начин възниква неяснота кое лице е участник в процедурата и спрямо кого следва да се разглежда съответствието на офертата с изискванията на възложителя. Това несъответствие не може да бъде отстранено по реда на ЗОП, както е постъпила комисията, тъй като по този начин се извършва промяна на реалния участник в процедурата.

КЗК приема, че офертата на спечелилия участник е следвало да бъде предложена за отстраняване, а не допусната до разглеждане и оценка на ценовото предложение, поради което връща преписката на възложителя за прекратяване на процедурата в съответствие с изискванията на закона и мотивите, изложени в решението.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.