КЗК отмени обществена поръчка на Центъра по трансфузионна хематология

Спряха обществената поръчка за винетките

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на директора на НЦТХ за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Периодични доставки на медицински изделия за вземане, диагностициране, преработване и съхраняване на кръв и кръвни съставки по 53 обособени позиции за 2015 г. за нуждите на Центровете за трансфузионна хематология в страната”, в частта по обособени позиции № 8 и № 10.

Проучването установи, че възложителят е поставил незаконосъобразно изискване в документацията за участие, според което кандидатите следва да представят референции за употреба от минимум 3 страни членки на ЕС и една от България. В специалната нормативна уредба, регламентираща изискванията към медицинските изделия в областта на трансфузионната хематология, не е предвидено да се изисква допълнителна гаранция за качеството на съответните медицински изделия. В тази връзка КЗК счита, че залагането на допълнително изискване за представяне на референция за употреба не почива на конкретни нормативни основания и разпоредби.

Също така е възможно даден участник да притежава повече от минимално исканите референции, но от по-малко от 4 страни членки на ЕС, една от които непременно да е България и в този случай също не би могъл да участва в процедурата. Не е отчетена и възможността дадено изделие да се търгува и в страни извън ЕС, което не прави продуктите некачествени, при условие че имат маркировка „СЕ“. В този смисъл изискването е необосновано ограничително и създава пречки пред свободната конкуренция.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.