КЗК отмени обществена поръчка на Националния център по обществено здраве

Спряха обществената поръчка за винетките

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на директора на Националния център по обществено здраве и анализи за откриване на процедура с предмет „Доставка на един комплект преносима широколентовата изотропна измервателна апаратура за ЕМП, два броя мониторингови станции за измерване на електрическото и магнитното поле и един брой софтуер за моделиране на пространствените характеристики на електрическата, магнитната компоненти на ЕМП”.

Жалбоподателят „Локатор – К“ ООД оспорва изискванията на възложителя за апаратура, която да извършва непрекъснат мониторинг на данни за нивата на ЕМП в 4-те диапазона GSM 900 /1800 MHz / UMTS / Диапазон от 100 kHz до 7 GHz; електрическо и магнитно поле от 10 Hz до не по-малко от 5 kHz.

Във връзка с представеното в производството експертно заключение и след проучване на приложените писмени доказателства, технически спецификации, предоставени от производителите на специализирана апаратура за мониторинг и анализ на ЕМП и информация със сходна тематика достъпна чрез търсене в Интернет, проучването установи, че изискванията на възложителя в съвкупност не могат да бъдат изпълнени от повече от един производител.

КЗК приема, че условията, заложени като технически параметри в спецификацията, необосновано ограничават участието на лица в процедурата в противоречие на разпоредбата на чл. 25, ал. 5 от ЗОП. Незаконосъобразно заложените нарушават и принципите за равнопоставеност на участниците и недопускане на дискриминация в процедурите за възлагане на обществени поръчки.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.