КЗК отмени обществена поръчка на МВР

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на директора на главна дирекция Пожарна безопасност и защита на населението (ГДПБЗН) към МВР за класиране на участниците и избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Доставка на битово и санитарно оборудване за временни селища” по проект „Повишаване на капацитета на териториалните структури на ГДПБЗН- МВР за реакция при наводнения”.

Производството е образувано във връзка с постъпила жалба от страна на „Линини фрут” ЕООД, става ясно от съобщение на сайта на КЗК.

Събраните материали по преписката сочат, че комисията на възложителя е избрала изпълнител без да упражни вмененото й по закон задължение да мотивира решението си, а именно без да аргументира приемането на писмената обосновка и без да извърши съпоставка на благоприятните условия в офертата на участника с приложените от него  документи.

КЗК връща преписката на възложителя за продължаване на процедурата от етап разглеждане на писмената обосновка на „АВТО ИНЖЕНЕРИНГ ХОЛДИНГ ГРУП” ООД за начина на образуване на показател срок за изпълнение на поръчката при спазване мотивите на настоящото решение.

Също днес антимонополната комисия огласи и решението се да  отмени като незаконосъобразно решение на ректора на Национална спортна академия /НСА/„Васил Левски“ за откриване на процедура по възлагане на обществена поръчка с предмет: „Услуги по охрана“. Производството е образувано във връзка с постъпила жалба от страна на „Вадим“ ООД, гр. София.

КЗК установи, че в обявлението за обществената поръчка, публикувано в регистъра на АОП, съществува съществен порок, тъй като не са посочени минималните изисквания на възложителя, отнасящи се до критериите за подбор. Допуснато е нарушение и при изготвянето на образеца на банкова гаранция, в чието съдържание е заложено незаконосъобразно условие.

КЗК приема, че решението за откриване на процедурата е незаконосъобразно и следва да бъде отменено.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.