КЗК отмени обществена поръчка на Министерство на правосъдието

Спряха обществената поръчка за винетките

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение Решение № ЛС-07-134 от 29.10.2014 г. и Решение за промяна № ЛС-07-141 от 11.11.2014 г. на Главния секретар на Министерство на правосъдието /упълномощен съгласно Заповед № ЛС-04-1810/ 08.11.2013 г. на Министъра на правосъдието/, с което е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Разработване на софтуер и внедряване на Автоматизирана информационна система „Бюра съдимост“ и провеждане на обучение на потребители и администратори от регионалните съдилища за работа с АИС „Бюра съдимост“ по проект „Изграждане и внедряване на Автоматизирана информационна система Бюра съдимост“, осъществяван с безвъзмездната финансова помощ на Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, съгласно договор № КС12-33-1/03.12.2013 г.

На първо място, КЗК намира за основателно твърдението на жалбоподателя „ММ СЪЛЮШЪН“ ООД, че изискването участниците да разполагат с наличен работен капитал за финансиране на дейностите в размер на не по-малко от 300 000 лева е прекомерно и несъобразено с количеството от предмета на поръчката и е ограничително по смисъла на ЗОП.

На следващо място проучването показа, че възложителят е допуснал нарушение на ЗОП при поставяне на изискванията за технически възможности и квалификация на участниците. Въвеждането на квалификационни изисквания за минимален трудов стаж по отношение на част от експертите според КЗК е неоправдано и ограничително условие към потенциалните участници в процедурата.

КЗК намира за основателно и възражението на жалбоподателя, че изискването на възложителя за представяне на сертификати по ISO 9001:2008 и ISO 27001:2013 от всеки съдружник в обединение противоречи на ЗОП.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.