КЗК отмени обществена поръчка на Мини Марица-изток

Спряха обществената поръчка за винетките

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на изпълнителния директор на „Мини Марица-изток“ ЕАД, с което е открита процедура за възлагане на обществена поръчка – договаряне с обявление с предмет “Извършване на автотранспортни услуги – специализиран превоз на работниците и служителите на “Мини Марица-изток” ЕАД и за културни, спортни и социални мероприятия”, по четири обособени позиции.

Производството установи, че в документацията за участие са включени изисквания, които ограничават участието на потенциални кандидати в обществената поръчка.

КЗК счита за неоправдани въведените условия за конкретно отстояние на автосервизната база и изискването тя да разполага с миниум толкова канали за обслужване на автобуси, колкото са определените резервни автобуси за съответната позиция.

На следващо място проучването показа, че възложителят е дефинирал неясно начина, по който се формира стойността на договора, върху която се изчислява размера на гаранцията за изпълнение.
КЗК счита също така за незаконосъобразно условието, заложено от възложителя, според което той има право да променя, възлага допълнителни или съкращава линии едностранно по време на изпълнение на договорите, като за целта изпраща 15-дневно писмено уведомление към изпълнителя.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.