КЗК отмени обществена поръчка на Института за космически изследвания

Спряха обществената поръчка за винетките

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на Директора на Институт за космически изследвания и технологии – БАН, с което е открита процедура по за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на оборудване по проект “Информационен комплекс за аерокосмически мониторинг на околната среда (ИКАМОС)”, Обособена позиция № 1 – Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на полеви измерителен комплекс (ПИК), Обособена позиция № 2 – Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на лаборатория за обработка и анализ на данни (ЛОАД), Обособена позиция № 3 – Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на лаборатория за подбор, обучение и контрол на оператори на безпилотни летателни апарати (ЛПОКО)“.

Проучването по преписката установи, че изискването на възложителя за минимален общ оборот надвишава повече от три пъти прогнозната стойност на поръчката по всяка една от обособените позиции.

КЗК счита, че така заложено условието е необосновано завишено и ограничава участието на кандидати в обществената поръчка, поради което е налице нарушение на заложените в ЗОП правила.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.