КЗК отмени обществена поръчка на Института по океанология към БАН

Спряха обществената поръчка за винетките

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на директора на Института по океанология към Българска академия на науките за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на аналитична апаратура и на измервателно океанографско оборудване със следните обособени позиции: Обособена позиция 1: Масспектрометър с индуктивно свързана плазма (ICP MS); Обособена позиция 2: Газов хроматограф с масдетектор и хедспейс (GC MS HS); Обособена позиция 3: Анализатор за общ органичен въглерод (TOC); Обособена позиция 4: Поддържащо и допълнително лабораторно оборудване, стъклария и консумативи; Обособена позиция 5: Океанографска измервателна система за нуждите на изпълнение на проект „Подобрен мониторинг на морската вода“ – IMAMO, Д-34-10/31.03.2015 г., финансиран в рамките на Програма BG02 в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014г.”, изменено с Решение за промяна No 141/22.07.2015г. на възложителя, следва да бъде отменено като незаконосъобразно в частта му по обособени позиции 1, 2 и 3.

Основателно е твърдението на жалбоподателя „Инфолаб“ ЕООД, че залагането на минимално изискване за икономически и финансови възможности на участниците да разполагат с финансов ресурс за последните три финансово приключили години (2012 г., 2013 г. и 2014 г.) или в зависимост от датата, на която участникът е започнал дейността си, в размер на 50% от прогнозната стойност на съответната обособена позиция е в нарушение на разпоредбите на чл. 50, ал.1 и чл. 25, ал. 5 от ЗОП.

Също така основателно е твърдението на жалбоподателя, че възложителят, в нарушение на разпоредбата на чл. 53 г от ЗОП, е изискал от участниците, с цел доказване на технически възможности и/или квалификация, да представят освен списък-декларация на ключовите експерти за изпълнение на поръчката и професионални автобиографии от самите ключови експерти.

Производството също така установи и някои пропуски в предвидената методика за оценка на офертите.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.