КЗК отмени обществена поръчка на ЕVN – Електроразпределение

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на изпълнителния директор на „ЕВН България Електроразпределение“ EАД за откриване на процедура по възлагане на обществена поръчка с предмет „Абонаментно техническо обслужване, текущ и основен ремонт, автотенекеджийски и автобояджийски услуги, включително доставка и подмяна на авточасти, възли, детайли, материали, консумативи и смазочни материали на леки, товарни и специални автомобили, собственост на „ЕВН България Електроразпределение” ЕАД, гр. Пловдив, по позиции“.

Проучването установи, че възложителят не е посочил в обявлението на обществената поръчка пълните условия спрямо икономическите и финансови възможности на участниците, като по този начин е нарушил изискването за оповестяване на критериите за подбор на кандидатите. КЗК счита, че това нарушава принципа за публичност и прозрачност и е съществен порок в обявлението на обществената поръчка.

На второ място КЗК приема, че заложеното от възложителя изискване участниците да разполагат с лицензиран пункт за технически прегледи в село Калояново предопределя избора на изпълнител на обществената поръчка, тъй като на това място лицензиран пункт притежава само едно дружество. По този начин условието нарушава основните принципи на ЗОП за провеждане на процедурата при свободна, честна конкуренция и равнопоставеност на участниците.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.