КЗК отмени обществена поръчка на ЧЕЗ

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на Томаш Пецка и Стефан Апостолов – упълномощени членове на УС на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Сключване на медицинска (здравна) застраховка на работниците и служителите на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД“.

Като първо незаконосъобразно условие в документацията КЗК намира изискването за наличие на финансов ресурс от страна на участниците в размер на 200 000 лв., като възложителят не е конкретизирал разходите, които следва да бъдат покрити с него. Условието е прекомерно и несъобразено с количеството и предмета на поръчката и в този смисъл ограничително по смисъла на чл. 25, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП.

На второ място КЗК намира за незаконосъобразно задължителното специално условие дружеството „Реномиа“ ООД като застрахователен брокер да извършва застрахователно посредничество съгласно разпоредбите на чл. 153 от Кодекса за застраховане (КЗ).

Също така проучването установи, че възложителят неправилно е определил като основен код на поръчката съгласно Общия терминологичен речник (CPV) 85100000 – „Услуги в здравеопазването“, като правилният такъв би следвало да е 66512220-0-„Медицинска застраховка“, което отново е нарушение на ЗОП.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.