КЗК отмени обществена поръчка на болницата по онкология

Спряха обществената поръчка за винетките

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на изпълнителния директор на „Специализирана болница за активно лечение по онкология“ („СБАЛО“) ЕАД, с което е обявено класирането и е определен изпълнител на обществена поръчка с предмет „Доставка на диагностични консумативи и реактиви за лабораторни апарати“ в частта по обособена позиция № 5, открита с Решение № З-1484 от 16.08.2013 г. на възложителя.

Проучването установи, че участникът, избран за изпълнител на обществената поръчка – „Марвена“ ООД, не е представил декларации за съответствие от производителя Рош Диагностикс ГмбХ за продукти по подпозиции № 5.46 – № 5.52 от обособена позиция № 5.

КЗК счита, че комисията, назначена от възложителя, е следвало да изиска от участника разяснения на заявените данни и допълнителни доказателства към представените документи. Проверката на декларациите за съответствие на продуктите от обособената позиция е от значение за окончателната преценка на офертите, поради което Комисията връща процедурата за ново разглеждане на техническите предложения на участниците по обособена позиция № 5 при спазване на мотивите на решението.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.