КЗК отмени обществена поръчка електронни съобщителни услуги в Несебър

Спряха обществената поръчка за винетките

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на кмета на община Несебър за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет “Избор на оператор за обществени фиксирани телефонни мрежи за предоставяне на електронни съобщителни услуги за нуждите на Община Несебър“.

Проучването установи, че възложителят неясно е определил адресите за място на изпълнение на поръчката, което води до необосновано ограничаване на участието на лица в обществената поръчка.

Също така производството показа, че липсва изрично уточняване къде се предвижда инсталиране на факс устройства, което според КЗК създава необоснована пречка пред участниците с оглед планиране на организацията на мрежата, което е в противоречие с изискванията на ЗОП.

Освен това възложителят е заложил изискване предложените от участниците цени да бъдат с точност до втория знак след десетичната запетая, но е обвързал това условие с регламентираните цени в решения на КРС. В решенията на КРС обаче цените са определени с точност до трети знак след десетичната запетая, поради което би следвало, с оглед избягване на евентуални несъответствия, условието да бъде съобразено и в частта на представянето на цени с точност до трети знак след десетичната запетая. С оглед на това КЗК счита, че е налице порок в оспорваното изискване, който влече незаконосъобразност на решението за откриване на процедурата за възлагане на обществена поръчка.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.