КЗК отмени незаконосъобразно класиране в търг на МВР

Бъчварова изригна: Аз управлявам МВР, спрете да ни ползвате като боксова круша

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на зам.-министъра на вътрешните работи за обявяване на класирането и определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Разширение на системите за публичен частен ключ (PKI), изградени за обслужване на процеса на издаване на документи за самоличност с електронен носител, включително изграждане на единна точка за контакт (SPOC) и връзка с ICAO – PKD върху системата за граничен контрол”.

Производството установи, че комисията за провеждане на процедурата е допуснала нарушение на правилата на ЗОП, като е отстранила от процедурата жалбоподателя Консорциум „С&Т-ОСИ”, без да коментира в протокола си техническото му предложение. Липсата на коментар на техническото предложение на участника в протокола на комисията води и до липса на мотиви за отстраняването на Консорциум „С&Т-ОСИ”, направено с крайния акт на възложителя. Това представлява съществено нарушение на правилата на ЗОП и е самостоятелно основание за отмяна на оспорения акт.

Заключението на направената по преписката техническа експертиза е, че предложението на Консорциум „С&T-ОСИ” дава функционално еквивалентно решение на изискването на възложителя, съвместимост с посочения софтуер и не предполага по никакъв начин изменение на съществуващите системи за PKI, изградени за обслужване процеса на издаване на документи за самоличност с електронен носител. На база на експертното заключение обосновано може да се заключи, че представеното от Консорциум „С&T-ОСИ“ техническо предложение предлага еквивалентно решение на техническите изисквания на възложителя, поради което е следвало да се допусне до по-нататъшно участие в процедурата, а не да се отстранява.

КЗК връща процедурата от етап разглеждане на документите, съдържащи се в Плик № 2 на участниците съгласно указанията, изложени в мотивите на решението.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.