КЗК отмени класирането за поръчка на ЮЗУ „Неофит Рилски”

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на ректора на ЮЗУ „Неофит Рилски”, с което обявено класирането и е определен изпълнител за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на сървърно оборудване за обслужване на дейностите по проект, финансиран по договор в рамките на програма за Европейско териториално сътрудничество Гърция – България 2007 – 2013 г.”

В решението си КЗК посочва, че проучването е установило, че е налице неяснота дали предложените от класирания на първо място участник „Ай Би ЕС България” ЕООД параметри на част от оборудването (изискването за наличие на външен конзолен порт – SPHD) съответстват на изискванията на възложителя.

Оценителната комисията разполага със законова възможност в две насоки – да направи допълнителна проверка и/или да изиска от участника да представи за разяснения и допълнителни доказателства  техническата оферта от плик № 2. Ако не бъде доказано от участника, че предложеният  външен конзолен порт е във формат „SPHD”, дружеството подлежи на отстраняване съгласно ЗОП.

КЗК връща процедурата от последното законосъобразно действие –  разглеждане на документите в Плик № 2 от офертите на допуснатите участници, при спазване на мотивите в решението, се посочва в решението на антимонополната комисия.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.