КЗК отмени класирането в търга за водния цикъл на Берковица

Спряха обществената поръчка за винетките

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на кмета на община Берковица за класиране на участниците и определяне на изпълнител в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Строителен надзор по проект на Община Берковица: „Интегриран воден проект за Инженеринг – проектиране и строителство по части „Канализация“ и „Водоснабдяване“, разширение на канализационната мрежа, реконструкция на канализационната мрежа, реконструкция на водоснабдителната мрежа и ПСОВ в гр. Берковица” на община Берковица, по процедура № BG 161PO005/10/1.11/02/16 “Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерация с над 10 000 екв. ж.“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007- 2013г.”, Приоритетна ос 1 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води”, открита с Решение № ОП-3-040/03.06.2013 г. на възложителя.

През 2014 г. ВАС отменя решение на КЗК в частта, с която преписката е върната на възложителя за продължаване на процедурата от етап разглеждане на документите за подбор, като приема, че порок е налице единствено в техническото предложение на Обединение „Стройнорм – Ати Консулт“, което е и основание за отстраняването му от участие. Впоследствие указанието на ВАС е изпълнено неточно, като оценителната комисия наново е разгледала всички технически предложения на участниците и е изискала преразглеждане на обосновката на жалбоподателя Обединение „Никси-Строй“. В тази връзка КЗК приема, че задължителните указания на ВАС не са спазени точно, което е рефлектирало върху законосъобразността на решението на възложителя за класиране в обществената поръчка, което следва да бъде отменено.

КЗК връща процедурата от етап разглеждане и оценка на техническите предложения на участниците в съответствие с мотивите в решението.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.