КЗК отмени класирането в търга за пречиствателна станция на Силистра

Спряха обществената поръчка за винетките

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на кмета на община Силистра, с което е обявено класирането и е определен изпълнител на обществена поръчка с предмет „Външна техническа помощ при управление на проект „Изграждане на районна пречиствателна станция за отпадъчни води – Силистра, доизграждане на канализационна мрежа и частична реконструкция на водопроводната мрежа на гр. Силистра”.

Проучването по преписката установи, че възложителят е определил незаконосъобразен състав на комисията за провеждане на процедурата, като е включил външен експерт, който не притежава квалификация в съответствие с предмета на обществената поръчка.

Допуснатото нарушение е съществено, тъй като се отразява върху възможността на помощния орган да изпълни възложените му задачи, като разгледа и оцени по максимално обективен и прозрачен начин предложенията на участниците за изпълнение на поръчката. Последица от нарушението е незаконосъобразност на всички действия на комисията по разглеждане, оценка и класиране на офертите от момента на назначаването й до момента на последното извършено от нея действие. Това нарушение води до незаконосъобразност и на обжалваното решение за класиране.

КЗК връща процедурата от етап назначаване на комисия за провеждане на процедурата за обществена поръчка, в съответствие с изискванията на закона и мотивите в решението.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.