КЗК отмени класирането в търга за нови тролейбуси в Стара Загора

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на управителя на „Тролейбусни превози“ ЕООД, гр. Стара Загора за обявяване на класирането и избор на изпълнител в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на 14 нови тролейбуси, специализиран автомобил за ремонт и поддръжка и доставка и оборудване за тролейбусно депо гр. Стара Загора”, става ясно от съобщение на сайта на комисията. На практика в случая се отлага във времето изпълнението на проект, финансиран с европари по схемата „Подкрепа за интегриран градски транспорт в пет големи града” на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г.

Проучването на КЗК е показало, че участникът „СаЗ“ ООД, избран за изпълнител в обществената поръчка, изпълнява само част от изискванията на възложителя.

Следващото нарушение от страна на оценителната комисия е, че не е установила липсата на сертификат ISO 9001:2008 за сервиза на автомобилите в офертата на участника и не е изискала такъв да бъде представен допълнително.

КЗК връща процедурата от етап разглеждане, оценяване и класиране на офертите в съответствие с изискванията на закона и мотивите в решението.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.