КЗК отмени класирането в търг за лекарства за онкоболни

Спряха обществената поръчка за винетките

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на изпълнителния директор на УМБАЛ „Свети Георги“, с което е обявено класирането и е определен изпълнител на обществена поръчка с предмет „Доставка на лекарствени продукти, необходими за дейността на УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД, гр. Пловдив, предназначени за лечение на онкологични заболявания“, по обособена позиция № 117.

Проучването установи, че класираният на първо място участник по тази позиция „Капитал фарм“ ЕООД е представил оферта, която не е съобразена с изискванията на ЗОП и с условията на възложителя.

В отговор на искане на комисията за представяне на допълнителни доказателства за документи, представени на диск, „Капитал фарм“ ЕООД е представил вместо разрешение за употреба на лекарствения продукт Вортемиел /бортезомиб/, прах за инжекционен разтвор, „Разрешително за употреба и кратка характеристика“ на лекарствения продукт „пневмолид“, както и кратка характеристика на продукта „VFEND“. Във връзка с това КЗК приема, че доколкото „Капитал фарм“ ЕООД е представил на магнитния носител информация, която не кореспондира с допълнително представените документи, е следвало да бъде отстранен от участие. Съгласно ЗОП, офертата на даден участник от пликове № 2 и 3 не може да бъде изменяна или допълвана с последващи или допълнително представени разяснения.

Комисията връща процедурата за повторно разглеждане на техническите предложения съобразно мотивите в решението.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.