КЗК отмени класирането в търг на Столична община

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразна заповед на зам.- кмета на Столична община за класиране на участниците и избор на изпълнител в процедура по възлагане на обществена поръчка с предмет „Охрана на пешеходни подлези“, открита с Решение № СО-РД-09-03-22/20.02.2014г. на възложителя.

При извършената проверка КЗК установи, че комисията за провеждане на процедурата не е изложила собствени мотиви за присъдените точки на техническите оферти, от които да е видна връзката между изискванията на възложителя и поставените оценки.

Пълното отсъствие на кратко описание на техническите предложения на участниците в процедурата води до нарушаване на принципа на публичност и прозрачност и до невъзможност за съпоставяне на направените предложения с оглед преценка на извършеното оценяване.

Във връзка с изложеното КЗК намира, че възложителят не е спазил указанията, дадени в предходно решение на КЗК от м. юли т.г., като при извършването на повторното разглеждане и оценка на техническите предложения на участниците в процедурата отново са допуснати същите нарушения.

КЗК връща преписката на възложителя за ново разглеждане на техническите предложения на участниците при спазване на мотивите в решението.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.