КЗК отмени класирането в търг на община Велики Преслав

Спряха обществената поръчка за винетките

КЗК отмени избор на изпълнител за реконструкция на пътища в община Велики Преслав ренцията отмени решение на кмета на община Велики Преслав за обявяване класирането на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Реконструкция и рехабилитация на общинска пътна мрежа в община Велики Преслав”, във връзка с изпълнение на проект осъществяван с финансовата подкрепа на ПРСП, схема за отпускане на финансова помощ по Мярка 321 от ПРСП 2007-2013, подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, съгласно Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 27/321/01216 от 27.11.2012 г.

Производството установи, че назначената комисия за провеждане на процедурата не отговаря на разпоредбите на ЗОП, като включените в състава й външни експерти не притежават квалификация в съответствие с предмета на обществената поръчка. Изискването за специфичен опит при назначаване на външния експерт е свързан с необходимостта помощния орган на възложителя да изпълни задачата, за която е назначен, а именно квалифицирано и професионално провеждане на процедурата. Нарушението е съществено и води до незаконосъобразност на всички действия на оценителната комисия, включително и на решението на възложителя за класиране на участниците и избор на изпълнител в обществената поръчка.

КЗК връща преписката за ново разглеждане от етап назначаване на комисия за провеждане на процедурата в съответствие с изискванията на закона и мотивите в решението.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.