КЗК отмени класирането в търг на община Никопол

Спряха обществената поръчка за винетките

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на кмета на община Никопол, с което е обявено класирането и е определен изпълнител на обществена поръчка с предмет „Консултантски услуги за управление и отчитане дейностите по проект „Рехабилитация и реконструкция на общински пътища и изграждане на водопровод в община Никопол“.

По жалбата на „Протико Ил“ ЕООД, гр. София, производството установи, че възложителят не се е съобразил с императивното изискване на ЗОП да предостави на жалбоподателя всички части от протокола от работата на оценителната комисия.

КЗК приема, че непредоставянето на индивидуалните оценителните листове, неразделна част от протокола, възпрепятства правото на защита на участник срещу действията и решенията на комисията в хода на процедурата. Поради това разглежданото бездействие от страна на възложителя следва да се третира като съществено нарушение на принципа на прозрачност при провеждане на обществените поръчки.

КЗК връща преписката на възложителя за връчване на всички части от протоколите на комисията на „Протико Ил“ ЕООД съобразно изложените указания в решението.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.