КЗК отмени класирането в търг на община Момчилград

Спряха обществената поръчка за винетките

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на председателя на Сдружение „Спортен клуб по тенис на маса- Родопи“ за обявяване на класирането на участниците и определяне на изпълнител в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Избор на изпълнител на строително-монтажни работи по проект „Ремонт и реконструкция на „Спортен комплекс – Момчилград”.

Проучването установи, че класираните на първо и второ място участници „НАР“ ООД и „Родопстрой 97“ ООД в техническите си оферти не са приложили към видовете материали, които ще използват при изпълнение на поръчката, сертификати/декларации за съответствие за всеки един от материалите. Съгласно методиката за оценка, липсата на тези документи не води до отстраняване на офертите, но е основание за тяхното оценяване с точки различни от максималните по подпоказател А „Технологична последователност на строителните процеси“. С оглед на това, неправилни и некореспондиращи с установените факти се явяват мотивите за присъждане на максимален брой точки 60 точки по този подпоказател за тези участници.

Отговарят на установените факти твърденията на жалбоподателя „Термикс ЕС“ ООД, че в ценовите предложения на участниците, класирани на първите две места, са допуснати аритметични грешки. Неустановяването на допуснатите аритметични грешки от страна на възложителя е нарушение, което е самостоятелно основание за отмяна на решението за класиране и избор на изпълнител, доколкото същите рефлектират върху оценяването на участниците.

КЗК връща процедурата от етап разглеждане на техническите предложения на участниците съобразно мотивите в решението.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.